Voorbij de Oorsprong

Voorbij de Oorsprong : Over het toekomstperspectief van de Vrijmetselarij
Dat de samenleving sinds het ontstaan van de vrij­metselarij veranderd is, valt nauwelijks te ontken­nen. De vraag hoe de Orde relevant kan blijven voor zowel huidige als de toekomstige leden staat centraal in dit boek. Antwoorden daarop zijn geen recept hoe te handelen maar dienen om de ge­dachten los te maken.
De auteur kiest evenals in zijn eerdere boek ‘Over de oorsprong’ voor een cultuurfilosofische benade­ring. Vanuit die visie bekijkt hij hoe de huidige vrij­metselarij zich verhoudt tot de door vele anderen geconstateerde secularisatie.
In een intermezzo kijkt Maarten Schuuring naar de betekenis van ‘schoonheid’. In eerste instantie voor de broederschap nu. In een later hoofdstuk relateert hij dat weer aan de moderne maatschap­pij.
Een diepgaande beschouwing van het begrip iden­titeit leidt tot de vraag hoe de Orde zich presen­teert aan hen die nieuwe wegen zoeken en zich daarbij tot de vrijmetselarij wenden. Daarbij wor­den de nodige kritische noten gekraakt. Zijn uiteindelijke conclusie is dat de maçonnerie alleen met een objectieve waarneming van de maatschappij en zichzelf een houding zal kunnen ontwikkelen die daarmee in overeenstemming is.